Bij niet betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum is een intrest verschuldigd van 1,5% per begonnen maand en worden de kosten aangerekend voor de incassering à rato van 3% van de af te betalen som met een minimum van 2100 euro.  Klachten binnen de 8 dagen na factuurdatum, doch dit verleend geen opschorting tot betaling, zelfs niet gedeeltelijk